TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN VAKIOEHDOT

Veloitusperuste ja laskutusYleiset toimeksiantoehdot

Aikaperusteinen tuntiveloitus on:

 • yksityishenkilöille 220,00 euroa /tunti lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli 272,80 euroa / tunti (sis. alv 24 %); ja
 • yrityksille, järjestöille, kuolinpesille tai välimiesmenettelyistä 250,00 euroa/tunti lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli 310,00 euroa / tunti (sis. alv 24 %).

Tuntiveloitus voi olla korkeampi, jos siinä joudutaan käyttämään englantia tai jos se on erityisen kiireinen tai laaja. Yksittäisen toimenpiteen (puhelinneuvottelu, sähköposti tms.) vähimmäisveloitus on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tuomioistuimessa esiintymisen osalta vähimmäisveloitus on kahden tunnin ajankäyttöä vastaava veloitus. Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, erityisen kiireellisenä tai englannin kielellä suoritettavasta yksittäisestä toimenpiteestä peritään korotettu palkkio, joka on 30 % peruspalkkiota korkeampi. Asiakkaalta voidaan vaatia ennen toimeksiantoa tai sen kuluessa kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen varalle.

Selvitämme tarvittaessa mahdollisuuden saada oikeusapua, jolloin valtio voi korvata oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain. Mikäli asiakkaalla on oikeusturvavakuutus tai hänelle on myönnetty oikeusapua, on asiakas velvollinen maksamaan toimeksisaajan palkkion ja kulut siltä osin kuin asiakkaan vakuutusyhtiö tai valtio ei niitä korvaa.  

Palkkion lisäksi toimeksiantaja on velvollinen maksamaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat suoranaiset kulut (matkakulut, viranomaismaksut, rekisteröintikulut yms.).

Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa yhden tunnin verran toimeksiannon lopputöistä toimeksiannon päätteeksi. Toimeksiannon lopputöitä ovat asian loppuun hoitamisen vaatimat työtehtävät, kuten esimerkiksi puhelut tai tiedoksiannot.

Muut ehdot

 • Osapuolten tiedossa ei ole seikkaa, jonka perusteella toimeksisaaja olisi esteellinen ottamaan toimeksiannon vastaan. Tarkistamme esteellisyyden ennen toimeksiantoa.
 • Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja sähköpostitse toimeksiantajan sähköpostiin.
 • Toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan toimeksiannon hyvän asianajajatavan mukaisesti. Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut asianajajan tehtävät. Lisätietoa asiasta löytyy asianajajista annetusta laista.
 • Toimeksiantajalla on oikeus saattaa avustajan palkkiota koskeva erimielisyys Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
 • Toimeksiantajalla on tarvittaessa oikeus kannella toimeksisaajan menettelystä valvontalautakunnalle.
 • Laskua tai palvelua koskevasta erimielisyydestä on reklamoitava 8 päivän kuluessa laskun tai palvelun vastaanottamisesta. Jos reklamaatiota ei tehdä määräajassa, menettää tällöin toimeksiantaja oikeuden vedota virheeseen.
 • Toimeksisaajalla on vastuuvakuutus 500 000 euroon asti IF vakuutusyhtiön kanssa.
 • Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että vakuutusyhtiö ei korvaa toimeksisaajan laskutuksesta arvonlisäveroa silloin, kun kyseessä on alv-velvollinen yritys.
 • Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli maksaa pääsäännön mukaan omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimuksen voimassaolo lakkaa ilman erillistä irtisanomista, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet tämän toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Toimeksiantajalla on koska tahansa oikeus päättää tämä sopimus päättymään välittömästi. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain erityisellä perusteella.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta tai muun etäviestimen välityksellä annettu toimeksianto ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa tämän toimeksiantosopimuksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon hoitaminen on toimeksiantajan suostumuksella aloitettu ennen edellä mainitun määräajan umpeutumista.

Yhteystietomme löytyvät tästä.