TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN VAKIOEHDOT

Veloitusperuste ja laskutus

Yleiset toimeksiantoehdot

Aikaperusteinen tuntiveloitus on 220 lisättynä 24 % arvonlisäverolla eli 272,80 euroa / tunti (sis. alv.), kuitenkin siten, että yksittäisen toimenpiteen (puhelinneuvottelu, sähköposti tms.) vähimmäisveloitus on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tuomioistuimessa esiintymisen osalta vähimmäisveloitus on kuitenkin yhden tunnin ajankäyttöä vastaava veloitus. Asiakkaalta voidaan vaatia ennen toimeksiantoa tai sen kuluessa kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen varalle. Oikeusapuvakuutuksen ja oikeusavun osalta asiakas on velvollinen maksamaan toimeksisaajan palkkion ja kulut siltä osin kuin asiakkaan vakuutusyhtiö tai valtio ei niitä korvaa. Hinnat eivät sisällä viranomais- ja rekisteröintikuluja. Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa yhden tunnin verran toimeksiannon lopputöistä toimeksiannon päätteeksi. Toimeksiannon lopputöitä ovat asian loppuun hoitamisen vaatimat työtehtävät, kuten esimerkiksi puhelut tai tiedoksiannot.

Selvitämme tarvittaessa mahdollisuuden saada oikeusapua, jolloin valtio voi korvata oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain.

Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä  tai erityisen laajasta tai vaikeasta toimeksiannosta peritään korotettu palkkio, joka on enintään 50 % peruspalkkiota korkeampi.

Muut ehdot

  • Osapuolten tiedossa ei ole seikkaa, jonka perusteella toimeksisaaja olisi esteellinen ottamaan toimeksiannon vastaan. Tarkistamme esteellisyyden ennen toimeksiantoa.
  • Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja sähköpostitse toimeksiantajan sähköpostiin.
  • Toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan edellä kohdassa 3 yksilöidyn toimeksiannon hyvän asianajajatavan mukaisesti. Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut asianajajan tehtävät. Lisätietoa löytyy asianajajista annetussa laissa.
  • Toimeksiantajalla on oikeus saattaa avustajapalkkiota koskeva erimielisyys Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
  • Toimeksiantajalla on tarvittaessa oikeus kannella toimeksisaajan menettelystä valvontalautakunta.
  • Laskua tai palvelua koskevasta erimielisyydestä on reklamoitava 8 päivän kuluessa laskun tai palvelun vastaanottamisesta. Jos reklamaatiota ei tehdä määräajassa, menettää tällöin toimeksiantaja oikeuden vedota virheeseen.
  • Toimeksisaajalla on vastuuvakuutus 500 000 euroon asti IF vakuutusyhtiön kanssa.
  • Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että vakuutusyhtiö ei korvaa toimeksisaajan laskutuksesta arvonlisäveroa silloin kun kyseessä on alv-velvollinen yritys.
  • Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli maksaa pääsäännön mukaan omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimuksen voimassaolo lakkaa ilman erillistä irtisanomista, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet tämän toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Toimeksiantajalla on koska tahansa oikeus päättää tämä sopimus päättymään välittömästi. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain erityisellä perusteella.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta tai muun etäviestimen välityksellä annettu toimeksianto ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa tämän toimeksiantosopimuksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon hoitaminen on toimeksiantajan suostumuksella aloitettu ennen edellä mainitun määräajan umpeutumista.

Yhteystietomme löytyvät tästä.