Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:n tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste kuvaa kuinka Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy (y-tunnus 2772371-9) kerää, käsittelee, säilyttää henkilötietoja. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kuvataan rekisteröityjen oikeuksia.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea luonnollista henkilöä (rekisteröity) koskevia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta tietosuojalainsäädäntöä. Lisäksi Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että tulkinnanvaraisessa tilanteessa valitaan se vaihtoehto, joka parhaiten turvaa yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. Hyvä tietojenkäsittelytapa on joustava standardi, joka ohjaa soveltamaan lakia yksilön eduksi.

Rekisterinpitäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä on Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiseloste, joka täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvollisuuden. Informointiseloste on laadittu 4.6.2019.

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy (y-tunnus 2772371-9)

Vetokuja 4, 01610 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Holopainen, puh. +358 44 304 8724

sähköposti: petri.holopainen@holopainenlaw.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Keräämme käyttötarkoituksen kannalta asianajotoimintaa varten vain olennaisia, välttämättömiä ja tarpeellisia henkilötietoja. Käsittelyn oikeusperuste on tilanteen mukaan oikeutettu etu, suostumus tai joissain tilanteissa sopimus.

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietoja käytetään toimeksiantojen hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimenpiteiden kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon. Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa.

Henkilötietojen tietosisältö ja tietolähteet

Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy kerää ja käsittelee yhteystietoja ja muita henkilötietoja lähtökohtaisesti oikeudellisiin toimeksiantoihin liittyen.

Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy kerää henkilötiedot lähtökohtaisesti henkilöiltä itseltään tai yrityksen yhteyshenkilöltä. Oikeudellisen toimeksiannon yhteydessä henkilötietoja saattaa tulla oikeudellisista asiakirjoista myös esim. oikeudenkäynnin vastapuolesta/vastapuolista. Tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta, kuten esimerkiksi Verohallinnolta, Fonecta Finderista, Asiakastietopalvelusta, viranomaisilta, seurakunnalta, pankeilta tai yrityksiltä.

Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:ssä säilytetään ja käsitellään seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus
 • kopio henkilöllisyystodistuksesta
 • toimeksiannon laatu
 • työsuhteet
 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan
 • entiset asiakkuudet
 • yhteisöasiakkaiden yhteyshenkilöt
 • suoritetut toimenpiteet
 • laskutustiedot
 • osakkuudet
 • yhteistyökumppanuudet
 • asiakkaiden vastapuolet
 • toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaiseksi
 • perintään liittyvät tiedot
 • lakisääteisten tai muiden Lakiasiaintoimisto Holopainen Oy:lle kuuluvien tehtävien hoitamiseksi kuuluvat tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen petri.holopainen@holopainenlaw.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastusoikeus voidaan kuitenkin evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Lisätietoja: www.tietosuoja.fi

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Lisätietoja osoitteessa: www.tietosuoja.fi

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti eikä satunnaisesti luovuteta Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:n ulkopuolelle, ellei laki sitä edellytä.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus, osakkuus tai muu sopimus on voimassa. Henkilötietoja säilytetään lakisääteiset ajat esim. kirjanpito-, työsopimus ja osakeyhtiölain mukaan.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei asiakas tätä edellytä tai laki tähän velvoita.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tieto säilytetään suojattuna. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan niitä tehtäviinsä tarvitsevat tahot.

Lisäksi salassapitoa koskee Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:n asiakkaiden osalta asianajosalaisuus.